sri subrahmanya mangala ashtakam in telugu

Sri Subrahmanya Mangala ashtakam in Telugu Lyrics Online free

Lord Subrahmanya is one of the most worshipped gods in Sanatana Dharma and in South India. Most Tamil People have Sri Subrahmanya as their Kula Swamy. The most famous Subrahmanya swamy is mainly located in South India, Exclusively in Tamil Nadu. Praying Lord Subrahmanya offers Good Health and Wealth. As per Sanatana Dharma, Lord Shanmukha is the God for Aroghya (Health) and Santhana (for Children). Chanting Lord Subrahmanya with various stotram gives effective results. Check below for Sri Subrahmanya Mangala ashtakam in Telugu Lyrics Online for free.

Download our App to Contact Purohit directly 

Click here to book Pooja or Homam Online

॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం ॥

శివయోసూనుజాయాస్తు శ్రితమన్దార శాఖినే ।

శిఖివర్యాతురంగాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మఙ్గళం ॥

భక్తాభీష్టప్రదాయాస్తు భవమోగ వినాశినే ।

రాజరాజాదివన్ద్యాయ రణధీరాయ మఙ్గళం ॥

శూరపద్మాది దైతేయ తమిస్రకులభానవే ।

తారకాసురకాలాయ బాలకాయాస్తు మఙ్గళం ॥

వల్లీవదనరాజీవ మధుపాయ మహాత్మనే ।

ఉల్లసన్మణి కోటీర భాసురాయాస్తు మఙ్గళం ॥

కన్దర్పకోటిలావణ్యనిధయే కామదాయినే ।

కులిశాయుధహస్తాయ కుమారాయాస్తు మఙ్గళం ॥

ముక్తాహారలసత్ కుణ్డ రాజయే ముక్తిదాయినే ।

దేవసేనాసమేతాయ దైవతాయాస్తు మఙ్గళం ॥

కనకాంబరసంశోభి కటయే కలిహారిణే ।

కమలాపతి వన్ద్యాయ కార్తికేయాయ మఙ్గళం ॥

శరకాననజాతాయ శూరాయ శుభదాయినే ।

శీతభానుసమాస్యాయ శరణ్యాయాస్తు మఙ్గళం ॥

మంగళాష్టకమేతన్యే మహాసేనస్యమానవాః ।

పఠన్తీ ప్రత్యహం భక్త్యాప్రాప్నుయుస్తేపరాం శ్రియం ॥

॥ ఇతి సుబ్రహ్మణ్య మఙ్గళాష్టకం సమ్పూర్ణం ॥

॥ ఇతర మఙ్గళ శ్లోకాని ॥

నిత్యోత్సవో భవత్యేషాం నిత్యశ్రీర్నిత్య మఙ్గళం ।

యేషాం హృదిస్థో భగవాన్ మఙ్గళాయతనం గుహః ॥

రాజాధిరాజవేషాయ రాజత్ కోమళపాణయే ।

రాజీవచారునేత్రాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మఙ్గళం ॥

॥ ఇతిః ॥

బ్రహ్మావిష్ణుర్గిరీశః సురపతిరనలః ప్రేతరాడ్యాతునాథ-

స్తోయాధీశశ్చ వాయుర్ధనదగుహగణేశార్కచన్ద్రాశ్చ రుద్రాః ।

విశ్వాదిత్యాశ్విసధ్యా వసుపితృమరుతస్సిద్ధవిద్యాశ్చ యక్షా

గన్ధర్వాః కిన్నరాద్యాఖిలగగనచరా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౧॥

వాణీ లక్ష్మీ ధరిత్రీ హిమగిరితనయా చణ్డికా భద్రకాలీ

బ్రహ్మాద్యా మాతృసఙ్ఘా అదితిదితిసతీత్యాదయో దక్షపుత్ర్యః ।

సావిత్రీ జహ్నుకన్యా దినకరతనయారున్ధతీ దేవపత్న్యః

పౌలోమాద్యాస్తథాన్యాః ఖచరయువతయో మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౨॥

మత్స్యః కూర్మో వరాహో నృహరిరథ వటుర్భార్గవో రామచన్ద్ర-

స్సీరీ కృష్ణశ్చ ఖడ్గీ సకపిలనరనారాయణాత్రేయవైద్యాః ।

అన్యే నానావతారాః నరకవిజయినశ్చక్రముఖ్యాయుధాని

తత్పత్న్యస్తత్సుతాశ్చాప్యఖిలహరికులా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౩॥

విశ్వామిత్రో వసిష్ఠః కలశభవ ఉతథ్యోఽఙ్గిరాః కాశ్యపశ్చ

వ్యాసః కణ్వో మరీచీ క్రతుభృగుపులహా శౌనకోఽత్రిః పులస్త్యః ।

అన్యే సర్వే మునీన్ద్రాః కుజబుధగురుశుక్రార్కజాద్యా గ్రహా యే

నక్షత్రాణి ప్రజేశాః ఫణిగణమనవో మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౪॥

తార్క్ష్యోఽనన్తో హనూమాన్ బలిరపి సనకాద్యాః శుకో నారదశ్చ

ప్రహ్లాదః పాణ్డుపుత్రా నృగనలనహుషాః విష్ణురాతోఽమ్బరీషః ।

భీష్మాక్రూరోద్ధవోశీనరభరతహరిశ్చన్ద్రరుక్మాఙ్గదాద్యాః

అన్యే సర్వే నరేన్ద్రా రవిశశికులజా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౫॥

ఆకూత్యాద్యాశ్చ తిస్రః సకలమునికలత్రాణి దారా మనూనాం

తారా కున్తీ చ పాఞ్చాల్యథ నలదయితా రుక్మిణీ సత్యభామా ।

దేవక్యాద్యాశ్చ సర్వా యదుకులవనితా రాజభార్యాస్తథాన్యాః

గోప్యశ్చారిత్రయుక్తాః సకలయువతయో మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౬॥

విప్రా గావశ్చ వేదాః స్మృతిరపి తులసీ సర్వతీర్థాని విద్యాః

నానాశాస్త్రేతిహాసా అపి సకలపురాణాని వర్ణాశ్రమాశ్చ ।

సాఙ్ఖ్యం జ్ఞానం చ యోగావపి యమనియమౌ సర్వకర్మాణి కాలాః

సర్వే ధర్మాశ్చ సత్యాద్యవయవసహితా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౭॥

లోకా ద్వీపాః సముద్రాః క్షితిధరపతయో మేరుకైలాసముఖ్యాః

కావేరీనర్మదాద్యాః శుభజలసరితః స్వర్ద్రుమా దిగ్గజేన్ద్రాః ।

మేఘా జ్యోతీంషినానానరమృగపక్ష్యాదయః ప్రాణినోఽన్యే

సర్వౌషధ్యశ్చ వృక్షాః సకలతృణలతా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౮॥

భక్త్యా సంయుక్తచిత్తాః ప్రతిదివసమిమాన్ మఙగలస్తోత్రముఖ్యాన్

అష్టౌ శ్లోకాన్ ప్రభాతే దివసపరిణతౌ యే చ మర్త్యాః పఠన్తి ।

తే నిత్యం పూర్ణకామా ఇహ భువి సుఖినశ్చార్థవన్తోఽపి భూత్వా

నిర్ముక్తా సర్వపాపైర్వయసి చ చరమే విష్ణులోకం ప్రయాన్తి ॥ ౯॥

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!