Sri Vishnu stavaraja Storam in English

Sri Vishnu Stavaraja Stotram in English Lyrics Online free

Details of Sri Vishnu Stavaraja:

Let us know the details of Sri Vishnu Stavaraja, The below stotram is one of the powerful stotram of Lord Vishnu. Everyone who is the pilgrim of Lord Vishnu read this stotram daily. Let us read the stotram below:

Click here to download our app for online pooja

Click here for Vishnu Homam

Stotram:

Sidha vibhudhou paribhavya maanam,

Lakshmyalayam Thulasi kaachitha bhaktha brungam,

Prothunga raktha nakharanguli pithra chithram,

Ganga rasam Hari padambhujamasreyaham. 1

Gumphan mani prachaya hatitha raja hamsa,

Sinchal su noopura yutham pada padma vrundam,

Peethambaranjala vilola chalath pathaakam,

Swarna trivakra valayancha hare smaraami. 2

Jange suparna gala neela mani pravrudhe,

Shobhbaspa dharuna mani dhyuthi chanchu madhye,

Aaraktha pada thalambhana shobha mane,

Loke kshnothsava kare cha hare smarami. 3

They Januni makha pather bhuja moola sangha,

Ragothsavaa Vrutha thadidwasane vichithre,

Chanjath patha trimukha nirgatha sama Geetha,

Vistharithathma yasasi cha Hare Smarame. 4

Vishno katim vidhi kruthantha manoja bhumim,

Jeevanda kosa gana sanga dhukoola Madhyam,

Nana guna prakruthi peetha chitha vasthram,

Dhyaye nibhadha vasanaam Khaga prushta samsthaam. 5

Shathodharam bhagawatha strivali prakasa,

Mavarthanabhi vikasa dwidhi janma padmam,

Nadee nadhie gana rasothaseethanthra sindhum,

Dhyaye anda kosa nilayam thanu loma rekham. 6

Vaksha payodhi thanaya kuch kumkumena,

Hareana kousthubha mani prabhaya vibhatham,

Sri vathsa lakshma hari chandanaja prasoona,

Malochitham bhagawatha subhagam smarami. 7

Bahu suvesh sadhanou valayangdhadhi,

Shobhaspadhou duritha daithya vinasa dakshou,

Thou dakshinou bhgawadascha gadhasunaabha,

Thejorjithou sulalithou manasa smarami. 8

Vamou bhujou mura ripor drutha Padma Sankhou,

Shyamou kareendra caravan mani bhooshanadyai,

Rakthanguli prachaya chumbitha Janu madyou,

Padmalaya Priya karou ruchirou smarami. 9

Kandam mrunalamamalam mukha pankajasya,

Lekha thrayena vana malikaya niveetham,

Kimvaa vimukthi vasa manthra kasad phalasya,

Vrundam chiram bhagawatha subhagam smarami. 10

Vakthrambhujam dasana hasa vikasa ramyam,

Rakthaa dharoshta dala komala vak sudhadyam,

Sanmana sodha vachalekshana pithra chithram,

Lokabhi ramamalancha Hare Smarami. 11

Soorathmaja vasadabandhamitha sunasam,

Broopallavam sthithi layodhaya karma daksham,

Kamothsavancha kamala hrudaya prakasam,

SAnchinthaymi Hari vakthra vilasa daksham, 12

Karnou lasadh makara kundala ganda lolou,

Nanadisancha nabhasancha vikasa geham,

Lolalaka prachaya chumbhana kunchithagrou,

Lagnou harer mani kireeta thate smarami. 13

Phalam vichithra thilaka Priya charu gandha,

Gorochana rachanaya lalanakshi sakhyam,

Brahmaika dhama mani kantha kireta jushtam,

Dhayeye mano nayana hara meeswarasya. 14

Sri Vasudeva chikuram kutilam nibhadham,

Nana sugandhi kusumai swa janaadharena,

Deergham rama hudhayagam madhanam dhunandam,

Dhyeye ambuvaharuchiram hrudhyabja madhye. 15

Meghaakaaram soma Surya prakasam,

Subrhoonasam sacra vapaika manam,

Lokatheetham pundaree kaaya thaksham,

Vidhyucchelam cha aasrayeham thwaporvam. 16

Dheenam heenam sevayaa dhaiva gathya,

Papai sthapai pooritham may sareeram.

LObhakrantham soka mohaadhi vidham,

Krupa drushtya pahi maam Vasudeva. 17

Ye bhakthyabhyam dhyayamaanam manognam,

Vyakthim vishno Shodasa sloka pushpai,

Sththwa nathwa poojayithwa vidhigna,

Shudha muktha brahma soukhyam prayanthi. 18

Padmerithamidham punyam shivena paribhashitham,

Dhannyam yasaya mayushyam swargyam swashtyanam param. 19

Padanthi yea mahaa bhaagasthe muchyanthe amhaso akhilaal,

Dharmartha kama mokshaanaam parathreha phala pradham. 20

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!